WHO Global Conference on Air Pollution and Health

WHO Global Conference on Air Pollution and Health

ในบทสรุปของการประชุมระดับโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพขององค์การอนามัยโลกครั้งแรกในสัปดาห์นี้ที่เจนีวา ผู้อำนวยการทั่วไป ดร. เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส กล่าวว่า “ความฝันของเราคือโลกที่ปราศจากมลพิษทางอากาศ เราต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศลง 2 ใน 3 ภายในปี 2573” ดร. เทดรอส กล่าวว่า “เรากระตือรือร้นที่จะรับฟังความคิดเห็นของประเทศต่างๆ และพันธมิตรเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ และเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเป้าหมายนี้”

ดร. เทดรอสแสดงพันธสัญญาของ WHO ในประเด็นสำคัญ 5 ประการ ได้แก่:

มุ่งสู่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า

จัดตั้ง Global Energy-Health Platform of Action ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีพลังในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพให้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง จัดเตรียมความสามารถและเครื่องมือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลดผลกระทบ

ขยายขนาดโครงการมลพิษทางอากาศของ WHO เองในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในประเทศต่างๆ รวมถึงผ่านการจัดตั้งกองทุนทรัสต์ร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ ด้านสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้าถึงการเงินด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง

เสริมสร้างกลไกสถาบัน รวมถึงการสำรวจอนุสัญญาคุณภาพอากาศ

“พลังงานสะอาดในสถานพยาบาล ความเป็นผู้นำทางการเมือง

 การใช้พลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขยายโครงการมลพิษทางอากาศของเรา กลไกระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง นี่คือห้ากลยุทธ์ที่เราจะใช้เพื่อลดการตายทั่วโลกจากมลพิษทางอากาศถึงสองในสามภายในปี 2573”

ผู้นำจากรัฐบาลระดับชาติและระดับเมือง องค์กรระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล การวิจัยและวิชาการรวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ

สรุปการประชุมวาระการดำเนินการ เรื่อง  อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ  ที่ออกในวันนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการที่ชัดเจนและรวดเร็วเพื่อแก้ไขวิกฤตสุขภาพนี้

การประชุมระดับโลกว่าด้วยมลพิษทางอากาศและสุขภาพขององค์การอนามัยโลกจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ UN Environment, World Meteorological Organization, Climate and Clean Air Coalition to Red-Lived Climate Pollutants (CCAC), UN Economic Commission for Europe (UNECE), World Bank และ สำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>>แทงบอลออนไลน์